Algemene voorwaarden voor deelnemers aan congressen

Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bijeenkomst en/of congres is gesloten of een opdracht tot deelname aan een bijeenkomst en/of congres is ontvangen. IKEV Centraal: de organisator van CREF congressen en /of bijeenkomsten

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de IKEV Centraal (door tussenkomst van internet, e-mail, post of fax) waarbij het gaat om de opdracht tot het deelnemen aan en/of het deelnemen aan congressen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door IKEV Centraal.

Artikel 2 Aanmelding

a. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door (of namens) de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet, e-mail, post of fax door (of namens) de deelnemer is verzonden en is ontvangen door IKEV Centraal. IKEV Centraal bevestigt de aanmelding schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail, post of fax) zo spoedig mogelijk. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor het betreffende congres tot stand.

b. Bij verhindering is het mogelijk de plaats in te laten nemen door een willekeurig ander.

Artikel 3 Betaling

a. Deelnemers aan het congres ontvangen een factuur, indien mogelijk ruim voor aanvang van het congres. De factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer in verzuim. De deelnemer kan geen aanspraak maken op korting, verrekening of opschorting van betaling.

b. Indien documentatie ter beschikking wordt gesteld, zijn de kosten voor documentatie inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

c. Over de prijs van het congres wordt BTW geheven. In dat geval is de prijs van de seminar exclusief BTW, ten zij anders vermeldt.

d. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de inschrijver alle kosten verschuldigd die IKEV Centraal moet maken om haar vordering te incasseren.

Artikel 4 Annulering deelnemer

De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per aangetekende brief of e-mail (info@ikevcentraal.nl), gericht aan IKEV Centraal, T.a.v. Baukje van Leeuwen, Zandschulperweg 2 3959AX Overberg. Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de organisatie.
  • Bij annulering t/m 30 september 2019 wordt het bedrag van € 35,- exclusief BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Bij latere annulering (na 30 september 2019) of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd.
  • U kunt wel kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 24 oktober 2019, per e-mail, geïnformeerd te worden.

Artikel 5 Annulering IKEV Centraal

De IKEV Centraal behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het congres te annuleren tot 5 werkdagen voor het begin van het/de seminar en zonder dat IKEV Centraal gehouden is tot enige schadevergoeding. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hier gebruik van maakt, dan wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

De IKEV Centraal organiseert congressen in opdracht van derden en voor eigen risico. Naast medewerkers van de IKEV Centraal kunnen tevens derde partijen door de IKEV Centraal worden ingezet om deze congressen vorm en inhoud te geven. Zij handelen hierbij zo zorgvuldig mogelijk. Niettemin is IKEV Centraal niet aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden door middel van de congressen. Het programma van een congres staat vaak beschreven in het meest recente folder- en andere voorlichtingsmateriaal van de IKEV Centraal dat op een bepaald congres betrekking heeft.  IKEV Centraal behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid

Voor zover de IKEV Centraal aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door de IKEV Centraal maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde seminar, waarmee de schade een verband heeft.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de congressen en op alle in verband daarmee door of namens IKEV Centraal of derden uitgegeven folders/brochures, Cd-roms etc. berusten uitsluitend bij respectievelijke eigenaar c.q. IKEV Centraal of derden. Alle van of namens IKEV Centraal of derden in het kader van de congressen verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de congressen en de in het kader daarvan door of namens IKEV Centraal of derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Baukje van Leeuwen IKEV Centraal Zandschulperweg 2 3959AX Overberg

Locatie

Het cref congres wordt 

gehouden op de locatie van

Ruitersportvereniging Barneveld e.o.

Thorbeckelaan 133
3771 ED Barneveld